Kurser og efteruddannelse

Kurser og efteruddannelse

Velkommen til kursusafdelingen

Erhvervsgymnasiet Grindsted gennemfører løbende kursus- og efteruddannelsesaktiviteter for områdets virksomheder og deres medarbejdere.

Efterspørgselen omfatter mange forskellige kompetencefelter inden for IT, sprog, økonomi, ledelse m.v. 

Aktiviteterne foregår både på skolen og i virksomhederne, og kursusafdelingen indgår i et bredt skolenetværk af kursusudbydere, hvorfra der også kan trækkes på dygtige undervisere/instruktører med de rette kompetencer.

Kontakt os på telefon 75 32 13 00 eller e-mail box@eggrindsted.dk for nærmere aftale.

Kursustyper

AMU-kurser
Via samarbejdsaftaler med andre AMU-udbydere har kursusafdelingen adgang til at udbyde hundredevis af forskellige AMU-efteruddannelseskurser, som alle er offentligt medfinansierede og dermed reducerer virksomhedernes og kursisternes omkostninger til efteruddannelse markant.

Andre kurser
Såfremt et efteruddannelsesbehov ikke matches af AMU-systemet, udvikler og gennemfører skolens kursusafdeling jævnligt 100% virksomhedstilpassede aktiviteter. Disse finansieres af rekvirenten.

Tilmeldingsbetingelser

Hovedparten af kurserne i vores program afvikles som AMU-kurser med betydelig offentlig medfinansiering samt VEU-godtgørelse.

HVAD ER AMU-KURSER?
AMU-kurser er kompetencegivende efteruddannelse. Kurserne justeres løbende, ligesom der til stadighed kommer nye til. På erhvervsskolerne omfatter AMU- og enkeltfagskurserne mange hundrede forskellige kurser inden for IT, regnskab, administration, kommunikation, sprog, indkøb/salg og medarbejderudvikling.

TILMELDING
Skal foregå via www.efteruddannelse.dk. Er du ledig, skal du kontakte skolen på tlf. 7532 1300 for tilmelding.

TILLÆGSPRISER
Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker om fleksibel afholdelses– og tilrettelæggelsesform m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

BETALING FOR UOPFYLDTE HOLD
Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

DELTAGERGEBYR
Kr. 590,- eller kr. 910,- pr. deltager pr. uge afhængigt af kursustype. For nærmere angivelse af deltagergebyret henvises til beskrivelsen af det enkelte kursus. Kurserne oprettes under forudsætning af fornøden tilslutning (18 deltagere). For deltagere som ikke er omfattet af AMU-målgruppen er deltagerbetalingen højere. Kontakt skolen for nærmere info. Du er ikke omfattet af målgruppen, hvis du har en uddannelse, der overstiger erhvervsuddannelsesniveau.

MATERIALEUDGIFTER
De udleverede kursusmaterialer kan tilkøbes til kr. 200,00.

VEU-GODTGØRELSE
Hvis du tilhører AMU-målgruppen (se nedenfor), kan du på kurser med godtgørelse søge VEU-godtgørelse. Godtgørelse forudsætter, at du lider et løntab ved at deltage i kurset. Der kan max. oppebæres VEU-godtgørelse samt befordringstilskud i 10 uger pr. kalenderår.

OVERNATNING OG FORPLEJNING
Skolen tilbyder at arrangere forplejning og overnatning i forbindelse med kursusdeltagelse. Der kan søges tilskud til kost efter gældende regler. Kontakt skolen for nærmere information.

AFMELDING
Evt. afmelding bedes foretaget så tidligt som muligt i forhold til planlagt kursusstart. Bemærk iøvrigt afmeldegebyrerne nedenfor. Afmelding skal ske via www.efteruddannelse.dk samt ved at kontakte skolen på tlf. 7532 1300.  

AFMELDEGEBYR
Ved udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr således:

 • Kr. 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og
 • Kr. 3.500,- for kurser med en varighed, der overstiger 37 lektioner.
 • Ved framelding senere end en uge før kursets start opkræves et gebyr således:
 • Kr. 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner.
 • Kr. 2.500,- for kurser på mere end 37 lektioner.  

Arbejdsgiveren fritages for at betale gebyr:

 • Hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er at karakterisere som lovligt forfald.
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.  

HVEM KAN DELTAGE?
Alle over den skolepligtige alder kan optages på kurserne. De er således ikke forbeholdt bestemte målgrupper. Det er dog stadig således, at kun personer omfattet af AMU-målgruppen kan oppebære VEU-godtgørelse, se herunder. Det fremgår i øvrigt af den enkelte kursusbeskrivelse, om det er godtgørelsesberettigende.  

DU ER OMFATTET AF AMU-MÅLGRUPPEN, HVIS...

 • Du er selvstændig, privat eller offentligt ansat eller er ledig.
 • Du er ufaglært eller har en uddannelse, som ikke overstiger erhvervsuddannelsesniveau. Har du en højere uddannelse, kan du alligevel deltage, hvis du ikke har anvendt denne de seneste 5 år.
 • Du er arbejdsleder for ufaglærte eller faglærte med en erhvervsuddannelse.

Er du i tvivl, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Er du ledig, og deltager du i kurset inden for retten til 6 ugers jobrettet uddannelse, er du fritaget for deltagerbetaling.

 • Er du under 25 år, skal du have afsluttet de 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor 6 måneder.  
 • Er du over 25 år, skal du have afsluttet de 6 ugers jobrettet uddannelse indenfor 9 måneder. Kurserne, som du ønsker at følge, skal være på positivlisten, som Beskæftigelsesministeriet har lavet. Er du i tvivl, om det ønskede kursus er på listen, kan du kontakte os.

Er du kontanthjælpsmodtager er der særlige regler. Spørg dit Jobcenter eller din aktør.

HUSK! Det er altid din A-kasse der afgør, om du kan deltage på en 6-ugers jobrettet uddannelse.